Start arrow Aktualności arrow Lista tematów na część ustną egzaminu dojrzałości z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013
Lista tematów na część ustną egzaminu dojrzałości z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 PDF Drukuj Email
06.09.2012.

 

I.   LITERATURA

1.      Różne sposoby funkcjonowania motywów biblijnych w literaturze polskiej. Rozważ problem na podstawie wybranych przykładów.

2.      Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów w utworach z różnych epok.

3.      Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Rozważ problem na podstawie wybranych przykładów.

4.      Folklor jako motyw literacki. Omów jego funkcje na wybranych przykładach.

5.      Funkcje motywu podróży w literaturze. Rozwiń temat na podstawie wybranych  utworów.

6.  Tytuł, motto, ostatnia scena jako klucze do interpretacji utworów literackich. Rozwiń    temat na podstawie wybranych przykładów.

7. Wpływ domu i rodziny na kształtowanie postawy moralnej wybranych bohaterów   literackich. Rozważ problem na podstawie wybranych przykładów.

8. Dwór ziemiański w literaturze polskiej różnych epok. Omów funkcjonowanie tego motywu na wybranych przykładach.

9. Literackie sposoby kreowania postaci matki. Omów funkcjonowanie tego motywu na wybranych przykładach.

10. Motyw ojca w literaturze. Rozważ temat na podstawie wybranych utworów.

11. Biesiady, wesela, bale – przedstaw rolę tych motywów w wybranych utworach literatury polskiej.

12. Bohaterowie literaccy różnych epok w poszukiwaniu szczęścia. Omów różne koncepcje szczęścia na podstawie wybranych przykładów.

13. Literatura wobec Holocaustu. Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.

    14. Polacy a mniejszości narodowe w literaturze. Rozwiń temat na podstawie wybranych utworów.

    15. Topos świata – teatru w literaturze. Omów funkcjonowanie tego toposu w wybranych      utworach.

  16. Sposoby kreowania relacji międzypokoleniowych w wybranych utworach literackich.

17. Przedstaw funkcjonowanie motywu miasta w literaturze, analizując wybrane przez siebie teksty.

18.  Różne sposoby kreowania wizerunku władców w literaturze polskiej i obcej.  Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów.

19.  O bohaterze samotnym w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach.

20.       Portret chłopa. Przedstaw jego różnorodność na podstawie utworów z różnych epok.

21.        Heroizm cierpienia. Zaprezentuj temat na podstawie wybranych utworów.

22.        Miłość – balsam dla duszy czy łańcuch cierpień?  Omów, analizując wybrane utwory literackie.

23.       Przedstaw sposoby wyrażania uczuć do kobiety w twórczości wybranych poetów różnych epok.

24.        Starość czcigodna i groteskowa, czas rozliczeń i spokoju czy rozpaczliwej pogoni za utraconą  młodością? Jak literatura przedstawia ostatni etap ludzkiego życia? Omów, odwołując się do wybranych przykładów.

25.  Pomiędzy sacrum i profanum. Przedstaw sposoby i funkcje łączenia w literaturze tych  dwóch sfer, poddając analizie wybrane przez siebie utwory literackie.

26.  Kobiety o miłości. Przedstaw problem, interpretując wybrane teksty.

27.  Bohaterowie literatury współczesnej wobec nakazu postępowania etycznego. Rozwiń    temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

28.  Żart, humor, komizm, ironia jako broń przeciwko złu – przedstaw problem, analizując wybrane utwory literatury XX wieku.

29.  Literackie powroty do dzieciństwa. Omów zagadnienie, przywołując wybrane przykłady poezji i prozy XIX i XX wieku.

30.  Analizując wybrane przykłady z literatury XX wieku, omów problem braku Boga w życiu człowieka. W swoich rozważaniach zwróć uwagę na przyczyny i konsekwencje takiego stanu rzeczy.

31.  Współczesny świat w oczach poety (np. Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Tadeusza Różewicza...). Przedstaw problem, analizując i interpretując wybrane wiersze.

32.  Artysta jako bohater literacki. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów.

33.  Arkadia, raj, "wyspy szczęśliwe". Zaprezentuj funkcjonowanie motywu w wybranych utworach literackich.

34.  Dramat człowieka uwikłanego w historię. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

35.  Humor w literaturze. Omów na wybranych przykładach jego funkcję w kreowaniu wizji świata i człowieka.

36.  Odwołując się do wybranych przykładów literackich, przedstaw różne sposoby funkcjonowania  tradycji antycznej w liryce polskiej XX wieku.

37.  Literatura XX wieku w obronie ładu moralnego. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

38.  Szkoła i środowisko uczniowskie jako inspiracja twórców literackich. Zanalizuj temat,         odwołując się do wybranych utworów.

39.  Różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze. Omów zagadnienie,  odwołując się do wybranych przykładów.

41. Człowiek i jego zachowania w sytuacjach ekstremalnych. Przedstaw problem na wybranych przykładach.

42. Portret kata i ofiary w literaturze polskiej na przestrzeni wieków. Omów zagadnienie  na wybranych przykładach.

43.  Młodość i wiek dojrzały. Przedstaw różne ujęcia motywu na wybranych przykładach.

44.  Jednostka a zbiorowość. Przedstaw różne literackie ujęcia na wybranych przykładach.

45.  Proroctwo, wizja przyszłości. Przedstaw różne literackie ujęcia i funkcje motywu na wybranych przykładach.

46.  Literatura wobec mitów narodowych. Omów temat, odwołując się do interpretacji  wybranych tekstów literackich.

47.  Wyjaśnij określenie “bohater tragiczny”, przedstawiając w swoich rozważaniach różne   typy kreacji bohaterów z trzech epok literackich.

48.  Zjawy, wiedźmy, wizje, sny... Omów, jaką funkcję pełnią w literaturze różnych epok  (analiza wybranych dzieł).

49.  Rosja w oczach pisarzy. Próba oceny i porównania sposobu mówienia o państwie i  społeczeństwie.

50.  Jednostka w państwie totalitarnym . Omów problem w oparciu o wybrane utwory z  literatury.

51.  Literackie portrety dzieci w twórczości pozytywistów. Scharakteryzuj, odwołując się do wybranych utworów.

52.  Przemiana wewnętrzna bohatera literackiego. Omów problem na dowolnie wybranych przykładach literackich z różnych epok.

53.  Wizja człowieka i Boga w twórczości średniowiecza, renesansu i baroku. Określ podobieństwa i różnice w sposobie ujęcia tego problemu w wybranych utworach literackich.

54.  Obraz rodziny w literaturze. Przestaw motyw rodziny, ilustrując wypowiedź przykładami tekstów z różnych epok.

55.  Ubiór jako sposób na wyrażanie siebie. Scharakteryzuj mody i stroje różnych epok, odwołując się do literackich opisów.

56.  „Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca”. Omów temat w odniesieniu do wybranych tekstów literackich.

57.  Omów literackie portrety szczęśliwie i nieszczęśliwie zakochanych par. Dokonaj porównania na podstawie wybranych utworów literackich.

 

II. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

 1. Postaci fantastyczne (np. smoki, czarownice, diabły, anioły) w literaturze, sztuce, filmie – omów na wybranych przykładach sposób ich kreacji i funkcjonowania.

2.  Romantyczna koncepcja natury. Omów problem, interpretując wybrane dzieła literackie i malarskie.

3.  Muzyka w literaturze i literatura w muzyce. Omów temat, interpretując wybrane dzieła literackie i muzyczne.

4.  Zaświaty w wyobrażeniach pisarzy i artystów różnych epok. Omów temat, interpretując wybrane przez siebie przykłady literackie i inne (malarskie, filmowe...)

5.  Rola groteski w malarstwie i literaturze dwudziestolecia międzywojennego. Przedstaw problem, dokonując analizy wybranych dzieł.

6. Canaletto, B. Prus, A. M. Gierymscy jako “fotografowie” dawnej Warszawy – przedstaw obraz stolicy w malarstwie i w literaturze, dokonując analizy wybranych dzieł.

7.      Ogród jako przestrzeń życia człowieka. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich i dzieł malarskich.

8.      Ideał piękna w literaturze i sztuce. Rozważ problem, odwołując się do dzieł kultury z dwóch wybranych epok.

9.              Postawy Polaków wobec Holocaustu. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów z filmu i literatury.

10.       Motyw Chrystusa w literaturze, malarstwie, rzeźbie i filmie. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach.

11.  Portrety antycznych herosów w eposach Homera a ich współczesne odpowiedniki w kulturze masowej. Analizując wybrane przykłady, porównaj obraz dawnych bohaterów i ich znaczenie w kulturze z postaciami herosów znanych nam dziś z kinowych przebojów czy komiksów.

12.  Ekspresjonizm w literaturze i sztuce. Omów temat, analizując wybrane przez siebie przykłady literackie oraz z innych dziedzin sztuki.

13.  Na podstawie wybranych tekstów kultury, porównaj środki wyrazu, którymi literatura i sztuki plastyczne posługują się w celu budowania nastroju.

14.  Cztery pory roku jako metafora ludzkiego życia. Omów funkcjonowanie tego motywu, analizując wybrane przykłady literackie, malarskie i muzyczne.

15.  Satyra i jej funkcje we współczesnej sztuce. Na podstawie analiz wybranych tekstów kultury wyjaśnij, co jest obiektem szyderstwa, na czym polega i czemu służy satyryczność wybranych przez Ciebie dzieł.

16.  Inscenizacje teatralne jako interpretacje wielkich dzieł literatury. Przedstaw temat, analizując kilka wybranych przykładów.

17.  Motyw sądu ostatecznego w literaturze i malarstwie różnych wieków. Omów temat, wspierając się na wybranych przez siebie przykładach.

18.  Biblia jako źródło inspiracji dla twórców różnych epok. Omów temat, analizując wybrane dzieła literackie, plastyczne, filmowe...

 1. Spotkania i rozstania - obrazy liryczne i malarskie. Przedstaw funkcjonowanie tych motywów w wybranych tekstach kultury.
 2. Piękno i brzydota jako kategorie kreujące obraz świata i człowieka w literaturze i sztuce. Zaprezentuj temat w nawiązaniu do wybranych tekstów kultury.
 3. Wieś jako temat literacki i malarski. Omów zagadnienie na podstawie wybranych dzieł.
 4. Różne obrazy powstania styczniowego w malarstwie i literaturze XIX wieku. Omów na wybranych przykładach.
 5. Symbol jako sposób mówienia o rzeczach trudnych. Przedstaw zagadnienie na  wybranych przykładach różnych epok.
 6. Motywy zwierzęce w literaturze i sztuce różnych epok  na wybranych przykładach. Przedstaw sposoby ich ukazywania i funkcje.
 7. W jaki sposób literatura i sztuka mówi o nieskończoności? Przeanalizuj wybrane dzieła.
 8. Literatura i malarstwo w Młodej Polsce. Zbadaj wzajemne wpływy, paralele i oscylacje.
 9. Portret powstańca w literaturze i sztuce. Porównaj różne kreacje.
 10. Poezja śpiewana – rozważ związek między słowem a muzyką, analizując wybrane przykłady.

 

III.                         JĘZYK

1.  Stylizacja archaiczna jako chwyt literacki. Przedstaw cechy i funkcje archaizacji w wybranych przez siebie przykładach literackich.

2. Wpływ haseł reklamowych na język Twojego pokolenia. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.

3.  Dokonaj analizy językowej (słowotwórczej, środków artystycznych...) pięciu wybranych wierszy B. Leśmiana lub/i M. Białoszewskiego. Wyjaśnij funkcje użytych zabiegów artystycznych i oceń ich zasadność.

4.  Język mediów – prasy, radia i telewizji. Na wybranych przykładach dokonaj jego charakterystyki i oceny.

5.      Sztuka przemawiania – przeanalizuj i porównaj środki retoryczne tekstów z oświecenia oraz współczesnych przemówień sejmowych.

 1. Język bohatera jak element charakterystyki postaci. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 2. Język jako instrument walki o władzę. Zanalizuj wybrane materiały wyborcze.
 3. Subkultury młodzieżowe i ich język. Rozważ zależność między wizją świata określonej grupy a językiem charakterystycznym dla środowiska.
 4. Język komentarzy sportowych – scharakteryzuj zjawisko z uwzględnieniem funkcji języka i stylu wypowiedzi.
 5. Porównaj język piosenek młodości Twoich rodziców z językiem wykonawców słuchanych przez Twoje pokolenie. Przeanalizuj wybrane teksty.
 6. Pismo użytkowe (życiorys, testament, list) jako konteksty dzieła poetyckiego. Omów na wybranych przykładach.
 7. Rola frazeologizmów w poezji wybranych twórców (np. Barańczak, Szymborska, Herbert lub inni).
 8. Komizm słowny, gry i zabawy językiem, kalambury. Przedstaw zjawisko i określ jego funkcje w poezji współczesnej.
 9. Świat kreowany w polskich tekstach muzyki młodzieżowej. Zanalizuj pod tym względem teksty wybranych piosenek.

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »